เกี่ยวกับเรา

โครงการสัมนา

ชื่อโครงการ หัตถกรรมไทย ฝีมือไทย สู่สายตาชาวโลก

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. นางสาวกาญจนากร พันธ์เลิศ                   49027534  
 2. นายเอกวัตน์  มะสะกล                            49027671  
 3. นางสาวเสาวลักษณ์  พลดงนอก               50026161
 4. นายพิสุทธิ์ ปรีชาประภากร                       50026086

หลักการและเหตุผล  ชาติไทยเป็นชาติที่อุดมด้วยศิลปหัตถกรรมนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน บรรพบุรุษได้ใช้ถูมิปัญญาสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมหลายประเภท มีทั้งประเภทข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องอุปกรณ์ประกอบอาชีพ อุปกรณ์ส่งเสริมความเป็นอยู่ เครื่องประดับ ฯลฯ ซึ่งหัตถกรรมไทยในแต่ละภาคของไทย  ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น  และทรงคุณค่า  ภูมิปัญญาไทยเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม  ของคนไทย  และทำให้ชาวต่างประเทศชื่นชมความเป็นเอกลักษณ์ที่งดงาม  ทำให้หัตถกรรมไทย สร้างรายได้ให้กับคนไทย  ในด้านการส่งออก การท่องเที่ยว เพื่อความคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และเพื่อการพัฒนาในศิลปหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่สืบไป จึงจัดโครงการสัมมนาหัตถกรรมไทย ฝีมือไทย สู่สายตาชาวโลก ให้ผู้ร่วมสัมนาได้เห็นถึงความสำคัญ ความงดงาม และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในหัตถกรรมไทย
 2. เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ ในหัตถกรรมไทย
 3. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานหัตถกรรมไทย

กลุ่มเป้าหมาย

            ผู้ที่มีความสนใจในงานศิลปหัตถกรรมไทย

วิธีดำเนินงาน  ใช้การบรรยาย  สาธิต  และถาม-ตอบ

การประเมินผล ตอบปัญหา

หัวข้อสัมนา

หัตถกรรมไทย : ศิลปะจากปลายนิ้วมือ

 • ความหมายของหัตถกรรมไทย
 • คุณค่าของงานหัตถกรรมไทย
 • วิวัฒนาการของหัตถกรรมไทย
 • หัตถกรรมไทยในวิถีชาวไทย
 • ประเภทของหัตถกรรมไทย

–          เครื่องจักรสาน

–          เครื่องปั้นดินเผา

–          เครื่องเขิน

–          เครื่องไม้

–          เครื่องทอง

–          เครื่องเงิน

–          เครื่องถม

–          เครื่องโลหะ

–          เครื่องหนัง

–          เครื่องกระดาษ

 • ความเชื่อเกี่ยวกับหัตถกรรมไทย
 • บุคคลสำคัญ หัตถกรรมไทย

ฝีมือไทย : เอกลักษณ์ไทย 4 ภาค

 • หัตถกรรมไทยภาคเหนือ

–          ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย  หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก

–          ศูนย์หัตถกรรมกระดาษสาและร่ม

 • หัตถกรรมไทยภาคกลางและภาคตะวันออก

–          หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย

–          เครื่องจักรสานพนัสนิคม

 • หัตถกรรมไทยภาคอีสาน

–          ศูนย์หัตถกรรม “ลานด่านเกวียน”

 • หัตถกรรมไทยภาคใต้

–          เครื่องหนัง

–          เครื่องถม

–          เครื่องเงิน

 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตงานจากหัตถกรรมไทย
 • การอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทย

สายตาชาวโลก : การส่งออกสินค้า

 • ความต้องการสินค้า
 • สินค้าส่งออกที่สำคัญ
 • แหล่งจำหน่ายสินค้าในประเทศ
 • แหล่งจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ
 • การจัดงานส่งเสริมและเผยแพร่หัตถกรรมไทยในประเทศ
 • การจัดงานส่งเสริมและเผยแพร่หัตถกรรมไทยในประเทศ
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่หัตถกรรมไทย
 • ปัญหาที่ทำให้หัตถกรรมไทยไม่เป็นที่ยอมรับของชาวต่างประเทศ
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: