Archive | กันยายน, 2010

ประเภทของคลังสินค้าทัณฑ์บน

29 ก.ย.

กรมศุลกากรประกาศกำ หนดให้มีการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 และ 8 ทวิแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 สามารถแบ่งเป็นประเภท ได้ดังนี้

1. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

2. คลังสินค้าทัณฑ์บนสำ หรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ

3. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป

4. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำ หรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ

5. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำ หรับเก็บนํ้ามัน

6. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร

7. เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร

ความรู้เกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนแต่ละประเภท

ผู้สนใจและประสงค์จะขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทใด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข รวมทั้ง

สิทธิประโยชน์ที่จะพึงได้รับดังต่อไปนี้

1. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทหนึ่งซึ่งอธิบดีมีอำ นาจอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามความในมาตรา 8 ทวิ (2) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13ธันวาคม 2515 ซึ่งผู้ได้รับอนุมัติ ให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า สามารถนำ วัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาทำ การผลิต หรือผสม หรือประกอบ เป็นสินค้าสำ เร็จรูปส่งออกไปจำ หน่ายยังต่างประเทศโดยงดเว้นการเก็บอากรขาเข้า และอากรขาออก แก่ของที่ปล่อยออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ไม่ว่าจะส่งออกในสภาพเดิมที่นำ เข้ามา หรือในสภาพที่ได้ผลิต หรือผสม หรือประกอบ เป็นของอื่น

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

ผู้สนใจจะขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าควรทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล และมีทุนจดทะเบียนที่ชำ ระแล้วไม่ตํ่ากว่า 10 ล้านบาท

2. เป็นกิจการที่มั่นคงและมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตเพื่อส่งออก

3. มีการว่าจ้างแรงงานเป็นจำ นวนมากหรือใช้เทคโนโลยีการผลิตสูง

4. มีระบบบัญชีที่ดีควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเป็นระบบที่กรมศุลกากรสามารถตรวจสอบ และควบคุมได้

5. อาณาเขตที่ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าต้องเป็นสัดส่วนและเหมาะสมมีรั้วล้อมรอบประตูเข้าออกและอาคารต้องมั่นคงแข็งแรงเว้นแต่โดยสภาพของกิจการไม่จำ เป็นต้องมีรั้วและบริเวณ หรือโดยสภาพแวดล้อมสามารถดำ เนินการก่อสร้างสิ่งอื่นทดแทนรั้วได้

6. ความเหมาะสมด้านอื่น ๆ เช่น การใช้สิทธิโควตา หรือระบบสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป

7. ให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ได้คราวละ 3 ปี และต่ออายุได้ตามความจำ เป็น

8. ผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ต้องทำ สัญญาประกันและทัณฑ์บนตามแบบที่กรมศุลกากรประกาศกำ หนด พร้อมนำ หนังสือสัญญาคํ้าประกันของธนาคารในวงเงินแห่งความรับผิดชอบจำ นวนร้อยละ 10ของค่าภาษีอากรของวัตถุดิบคงเหลือแต่ละงวดบัญชี แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทมาวางไว้เป็นหลักประกันต่อกรมศุลกากรในกรณีที่ได้ดำ เนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำ สั่งของกรมศุลกากร สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์คํ้าประกันจากหนังสือคํ้าประกันของธนาคารเป็นหลักประกันอย่างอื่นได้และกรณีที่ได้ดำ เนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยเป็นกิจการที่มีกำ ไรย้อนหลัง 3 ปี บัญชีติดต่อกัน และไม่มียอดขาดทุนสะสมสามารถยื่นคำ ร้องขอผ่อนผันการวางคํ้าประกันได้

9. ผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ต้องชำ ระค่าธรรมเนียมประจำ ปี ตามอัตราที่กำ หนดใน

โฆษณา

การจดทะเบียนธุรกิจ (บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำ กัด , นิติบุคคล)

29 ก.ย.

เจ้าของกิจการมีหน้าที่ต้องยื่นคำ ขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกอบกิจการ เจ้าของกิจการใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับต่อเนื่องวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้จดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งนี้การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำ นักงานบริการจดทะเบียนต่าง ๆ

สินค้าที่มีมาตรการส่งออก

วัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบการส่งออก

การจัดระเบียบการส่งออกสินค้าได้กำหนดไว้ในมาตรา 5 ของ พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 วัตถุประสงค์หลักที่สำคัญได้แก่

1. เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

2. เพื่อป้องกันและรักษาสาธารณประโยชน์

3. เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข

4. เพื่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

5. เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศ

รายการสินค้าที่มีมาตรการการส่งออก

1. สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก

1.1 สินค้าเกษตรกรรม

1. ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวเหนียว

2. ข้าวภายใต้โควต้าภาษีของสหภาพยุโรป

3. เมล็ดปอ

4. ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

5. สินค้ากาแฟ

6. ผลิตภัณฑ์กาแฟ

7. กากถั่ว

8. ไม้และไม้แปรรูป

9. ไม้ยางพารา

10. หวาย

11. ถ่านไม้

12. ช้าง มา ลา ล่อ

13. โค กระบือ

14. กระแต

15. สัตว์ป่า (177 ชนิด)

16. สัตว์ป่า (นก) 20 ชนิด

17. สัตว์ป่า (29 ชนิด)

18. สัตว์ป่า (22 ชนิด)

19. สัตว์ป่า (29 ชนิด)

20. ซากสัตว์ป่า (38 ชนิด)

21. ซากสัตว์ป่า (29 ชนิด)

1.2 สินค้าอุตสาหกรรม

1. น้ำตาล

2. ถ่านหิน

3. ปุ๋ย

4. ทองคำ

5. เทวรูป

6. พระพุทธรูป

7. น้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ของน้ำมันเชื้อเพลิง

8. แร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ

9. สินค้ารี-เอ็กซ์ปอร์ต

2. สินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบส่งออก

1. ผัก ผลไม้ 12 ชนิด

2. ดอกกล้วยไม้

3. ลำไย

4. ทุเรียน

5. กุ้ง ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์

6. ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม

7. สับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดเข้มข้น

8. เครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืนและผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นที่มิใช่เครื่องนุ่งห่ม

9. รถยนต์และชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ส่งออกไปไต้หวัน

10. เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน

3. สินค้าห้ามส่งออก

1. ทราย

2. มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน

3. มาตรการคว่ำบาตรต่อสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิไตยเอธิโอเปียและประเทศเอริเทรีย

4. มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐไลบีเรีย

5. มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาเลีย

6. มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

4. สินค้าควบคุมการนำเข้าและส่งออก

สารกาเฟอีน

5. สินค้าที่มีการจัดระเบียบนำเข้าและควบคุมการส่งออก

สารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต

6. สินค้าห้ามนำเข้าและส่งออก

1. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

2. สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา

28 ก.ย.

คลังคำศัพท์หัตถกรรม

25 ก.ย.

หมวด ก. | หมวด ข. | หมวด ค. | หมวด ฅ. | หมวด ง. | หมวด จ. | หมวด ฉ. | หมวด ช. | หมวด ซ. | หมวด ฌ. | หมวด ฐ. | หมวด ด. | หมวด ต. | หมวด ถ. |หมวด ท. | หมวด ธ. | หมวด น. | หมวด บ. | หมวด ป. | หมวด ผ.| หมวด ฝ. | หมวด พ. | หมวด ฟ. | หมวด ภ.  | หมวด ม.  | หมวด ย. | หมวด ร. | หมวด ล. | หมวด ว.  | หมวด ศ. | หมวด ษ.| หมวด ส. | หมวด ห. | หมวด อ. | หมวด ฮ.

หมวด ฮ.

25 ก.ย.

กลับหน้าคลังคำศัพท์ 

ฮอ

                (ถิ่น อีสาน) เครื่องมือสำหรับฝนขมิ้นหรือว่านหอมสำหรับทาตัว หรือฝนขมิ้นย้อมจีวร ทำด้วยเหล็กแผ่นบางๆหรือสังกะสีบาดเนื้อขมิ้นหลุดลงไปตามรู

ฮอก

                (ถิ่น เหนือ) ส่วนประกอบหูกทอผ้า ทำด้วยไม้มีลูกล้อข้างใน หัวฮอกแกะสลักเป็นรูปหงส์ นก ปลา เป็นต้น

ฮอกควาย

                (ถิ่น เหนือ) เครื่องแขวนคอควายอย่างกระดิ่ง ทำด้วยไม้ไผ่ มีลูกตีอยู่ข้างนอก บางถิ่นเรียก ปกหลก

ฮาง

                (ถิ่น อีสาน) ไม้แก่นที่ขุดเป็นร่องตรงกลางสำหรับใส่อาหารสัตว์ มีขนาดต่างๆกัน เช่น ฮางไก่ ฮางเป็ด สำหรับอาหารไก่ อาหารเป็ด

ฮ้าน

                (ถิ่น อีสาน) สิ่งที่ปลูกสร้างยกพื้นเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ เรียกชื่อตามการใช้สอย เช่น ฮ้านหมอลำ ฮ้านหญ้า

ฮูป

                (ถิ่น อีสาน) สิ่งที่เขียนหรือวาดเป็นรูป เช่น ฮูปแต้ม รูปภาพระบายสีตามผนัง สิม เป็นต้น

แฮ

                (ถิ่น อีสาน) ผ้าเนื้อบางทอละเอียดเรียก ผ้าแฮ ใช้เป็นจีวรเรียก ผ้าคุมแฮ ทำเป็นหมอนเรียก หมอนแฮ

กลับหน้าคลังคำศัพท์ 

หมวด อ.

25 ก.ย.

กลับหน้าคลังคำศัพท์ 

อกไก่

                ไม้สันหลังคาของเรือนที่พาดอยู่เสาดั้ง เป็นไม้สี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวตลอดหลังคา

อกเลา

                ไม้ที่ทาบบนบานประตู เพื่อให้สองบานประกบกันไม่เปิดเลยออกไป มักทำเป็นสันตลอดความสูงของบานประตู ตรงกลางทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด เรียก นมอกเลา

อวย

                หม้อดินหรือหม้อเคลือบ มีหูสำหรับจั่วหรือหิ้ว เรียก หม้ออวยหรือหม้ออ๋วย

อัก

                เครื่องมือสำหรับสาวฝ้ายหรือไหม ทำด้วยไม้ ประกอบด้วยแกนสำหรับจับ ไม้ขวางหัวและท้ายสำหรับคล้องด้ายหรือไหม

อับ

                กล่องทรงกลมเตี้ยๆ มีฝาปิด ใช้ใส่สีผึ้ง น้ำมันใส่ผมอย่างตลับ มักทำด้วยเงิน ไม้ หรืองาช้าง

อ่าง

                ภาชนะรูปเตี้ย ปากผาย ทำด้วยดินเผาเคลือบ หรือวัสดุอื่นๆ

อิฐ

                ดินเผาก้อนสี่เหลี่ยมมีขนาดต่างๆกันใช้ก่อผนังอาคาร กำแพง เป็นต้น มักใช้ปูนขาวหรือปูนซีเมนต์เป็นเครื่องเชื่อมหรือสอแล้วฉาบปูนเรียก ก่ออิฐถือปูน

โอ่ง

                ภาชนะดินเผาหรือเคลือบขนาดใหญ่ รูปร่างกลมหรือเหลี่ยม ปากกลม แคบ กลางป่อง ก้อนสอบ ใช้ใส่น้ บางทีเรียก ตุ่ม เช่น ตุ่มสามโคก

กลับหน้าคลังคำศัพท์ 

หมวด ห.

25 ก.ย.

กลับหน้าคลังคำศัพท์ 

หนังสติ๊ก

                เครื่องยิงลูกกระสุนชนิดหนึ่ง ใช้แถบยางผูกกับง่ามหนังสติ๊กที่ทำด้วยไม้หรือเขาสัตว์ มีรังสำหรับรับลูกกระสุน ใช้ยิงนก กระรอก และสัตว์ต่างๆ

หน้าไม้

                เครื่องยิงสัตว์ที่มีคันอย่างคันกระสุน แต่มีไม้ยึดสำหรับจับและทำเป็นรางสำหรับยิงลูกธนูหรือลูกศร

หมวก

                เครื่องสวมศีรษะเพื่อกันแดดกันฝน ทำด้วยวัสดุหลายชนิด มีรูปร่างและเรียกต่างๆกัน เช่น หมวกกะโล่ หมวกใบตาล หมวกสาน เป็นต้น

หม้อ

                ภาชนะสำหรับหุงต้มหรือใส่ของ เช่น น้ำ น้ำตาล ข้าวสาร โบราณทำด้วยดินเผา ปัจจุบันทำด้วยวัสดุหลายชนิด เช่น อะลูมิเนียม ทองเหลือง มีรูปร่างและเรียกต่างๆกันตามการใช้สอย เช่น หม้อแกง หม้อข้าว เป็นต้น

หมอน

                เครื่องหนุนศีรษะหรือหนุนสิ่งต่างๆให้สูงขึ้น เช่นหมอนหนุนศีรษะ หมอนรถไฟ เป็นต้น

หล่อ

                การเทของเหลว เช่น ปูนซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์ที่ผสมน้ำแล้ว หรือโลหะที่จะหลอมแล้วลงไปในแม่พิมพ์ ปล่อยให้เย็นจนแข็งตัวแล้วแกะแม่พิมพ์ออกจะได้สิ่งที่หล่อตามต้องการ

หลัว

                ภาชนะจักสานทำด้วยไม้ไผ่หรือหวาย ขนาดใหญ่ มีสองหู ใช้ใส่สิ่งของแล้วหาม

หลาว

                ไม้ปลายแหลมใช้แทง คานปลายแหลมสำหรับหาบฟ่อนข้าว เรียก คานหลาว

หวด

                ภาชนะสำหรับนึ่งของ เช่น ข้าวเหนียว ผัก ถั่ว งา แต่นิยมนึ่งข้าวเหนียวมากกว่าอย่างอื่น โดยทั่วไปมักสานด้วยตอก รูปร่างคล้ายกรวย ก้อนสอบ ปากผาย

หอ

                เรือนที่ใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง เช่น หอกลอง หอไตร หอระฆัง หอนั่ง หอนก

หอก

                อาวุธชนิดหนึ่งทำด้วยเหล็กปลายแหลม ด้ามยาว บางทีปลายทำเป็นแฉก

หัตถกรรม

                สิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตด้วยมือ เช่น เครื่องจักสาน เครื่องปั่นดินเผา เครื่องเขิน เครื่องเงิน เครื่องทอง ฯลฯ

ห้าง

                โรงเรือนชั่วคราวสำหรับเป็นที่พักในฤดูทำนาหริสร้างไว้บนต้นไม้ใช้เป็นที่ส่องสัตว์ เป็นต้น

หุ่น

                รูปจำลองที่ทำจากสิ่งต่างๆ เช่น ทำจำลองจากรูปคน ตัวละครในวรรณคดี เพื่อใช้เชิดหรือเล่นเป็นมหรศพ เช่น หุ่นกระบอก หุ่นหลวง

กลับหน้าคลังคำศัพท์