การจดทะเบียนธุรกิจ (บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำ กัด , นิติบุคคล)

29 ก.ย.

เจ้าของกิจการมีหน้าที่ต้องยื่นคำ ขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกอบกิจการ เจ้าของกิจการใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับต่อเนื่องวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้จดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งนี้การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำ นักงานบริการจดทะเบียนต่าง ๆ

สินค้าที่มีมาตรการส่งออก

วัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบการส่งออก

การจัดระเบียบการส่งออกสินค้าได้กำหนดไว้ในมาตรา 5 ของ พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 วัตถุประสงค์หลักที่สำคัญได้แก่

1. เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

2. เพื่อป้องกันและรักษาสาธารณประโยชน์

3. เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข

4. เพื่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

5. เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศ

รายการสินค้าที่มีมาตรการการส่งออก

1. สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก

1.1 สินค้าเกษตรกรรม

1. ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวเหนียว

2. ข้าวภายใต้โควต้าภาษีของสหภาพยุโรป

3. เมล็ดปอ

4. ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

5. สินค้ากาแฟ

6. ผลิตภัณฑ์กาแฟ

7. กากถั่ว

8. ไม้และไม้แปรรูป

9. ไม้ยางพารา

10. หวาย

11. ถ่านไม้

12. ช้าง มา ลา ล่อ

13. โค กระบือ

14. กระแต

15. สัตว์ป่า (177 ชนิด)

16. สัตว์ป่า (นก) 20 ชนิด

17. สัตว์ป่า (29 ชนิด)

18. สัตว์ป่า (22 ชนิด)

19. สัตว์ป่า (29 ชนิด)

20. ซากสัตว์ป่า (38 ชนิด)

21. ซากสัตว์ป่า (29 ชนิด)

1.2 สินค้าอุตสาหกรรม

1. น้ำตาล

2. ถ่านหิน

3. ปุ๋ย

4. ทองคำ

5. เทวรูป

6. พระพุทธรูป

7. น้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ของน้ำมันเชื้อเพลิง

8. แร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ

9. สินค้ารี-เอ็กซ์ปอร์ต

2. สินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบส่งออก

1. ผัก ผลไม้ 12 ชนิด

2. ดอกกล้วยไม้

3. ลำไย

4. ทุเรียน

5. กุ้ง ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์

6. ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม

7. สับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดเข้มข้น

8. เครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืนและผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นที่มิใช่เครื่องนุ่งห่ม

9. รถยนต์และชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ส่งออกไปไต้หวัน

10. เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน

3. สินค้าห้ามส่งออก

1. ทราย

2. มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน

3. มาตรการคว่ำบาตรต่อสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิไตยเอธิโอเปียและประเทศเอริเทรีย

4. มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐไลบีเรีย

5. มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาเลีย

6. มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

4. สินค้าควบคุมการนำเข้าและส่งออก

สารกาเฟอีน

5. สินค้าที่มีการจัดระเบียบนำเข้าและควบคุมการส่งออก

สารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต

6. สินค้าห้ามนำเข้าและส่งออก

1. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

2. สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: