ประเภทของคลังสินค้าทัณฑ์บน

29 ก.ย.

กรมศุลกากรประกาศกำ หนดให้มีการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 และ 8 ทวิแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 สามารถแบ่งเป็นประเภท ได้ดังนี้

1. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

2. คลังสินค้าทัณฑ์บนสำ หรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ

3. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป

4. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำ หรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ

5. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำ หรับเก็บนํ้ามัน

6. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร

7. เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร

ความรู้เกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนแต่ละประเภท

ผู้สนใจและประสงค์จะขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทใด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข รวมทั้ง

สิทธิประโยชน์ที่จะพึงได้รับดังต่อไปนี้

1. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทหนึ่งซึ่งอธิบดีมีอำ นาจอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามความในมาตรา 8 ทวิ (2) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13ธันวาคม 2515 ซึ่งผู้ได้รับอนุมัติ ให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า สามารถนำ วัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาทำ การผลิต หรือผสม หรือประกอบ เป็นสินค้าสำ เร็จรูปส่งออกไปจำ หน่ายยังต่างประเทศโดยงดเว้นการเก็บอากรขาเข้า และอากรขาออก แก่ของที่ปล่อยออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ไม่ว่าจะส่งออกในสภาพเดิมที่นำ เข้ามา หรือในสภาพที่ได้ผลิต หรือผสม หรือประกอบ เป็นของอื่น

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

ผู้สนใจจะขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าควรทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล และมีทุนจดทะเบียนที่ชำ ระแล้วไม่ตํ่ากว่า 10 ล้านบาท

2. เป็นกิจการที่มั่นคงและมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตเพื่อส่งออก

3. มีการว่าจ้างแรงงานเป็นจำ นวนมากหรือใช้เทคโนโลยีการผลิตสูง

4. มีระบบบัญชีที่ดีควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเป็นระบบที่กรมศุลกากรสามารถตรวจสอบ และควบคุมได้

5. อาณาเขตที่ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าต้องเป็นสัดส่วนและเหมาะสมมีรั้วล้อมรอบประตูเข้าออกและอาคารต้องมั่นคงแข็งแรงเว้นแต่โดยสภาพของกิจการไม่จำ เป็นต้องมีรั้วและบริเวณ หรือโดยสภาพแวดล้อมสามารถดำ เนินการก่อสร้างสิ่งอื่นทดแทนรั้วได้

6. ความเหมาะสมด้านอื่น ๆ เช่น การใช้สิทธิโควตา หรือระบบสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป

7. ให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ได้คราวละ 3 ปี และต่ออายุได้ตามความจำ เป็น

8. ผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ต้องทำ สัญญาประกันและทัณฑ์บนตามแบบที่กรมศุลกากรประกาศกำ หนด พร้อมนำ หนังสือสัญญาคํ้าประกันของธนาคารในวงเงินแห่งความรับผิดชอบจำ นวนร้อยละ 10ของค่าภาษีอากรของวัตถุดิบคงเหลือแต่ละงวดบัญชี แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทมาวางไว้เป็นหลักประกันต่อกรมศุลกากรในกรณีที่ได้ดำ เนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำ สั่งของกรมศุลกากร สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์คํ้าประกันจากหนังสือคํ้าประกันของธนาคารเป็นหลักประกันอย่างอื่นได้และกรณีที่ได้ดำ เนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยเป็นกิจการที่มีกำ ไรย้อนหลัง 3 ปี บัญชีติดต่อกัน และไม่มียอดขาดทุนสะสมสามารถยื่นคำ ร้องขอผ่อนผันการวางคํ้าประกันได้

9. ผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ต้องชำ ระค่าธรรมเนียมประจำ ปี ตามอัตราที่กำ หนดใน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: