Archive | หัตถกรรมไทยในวิถีชาวไทย RSS feed for this section

หัตถกรรมไทยในวิถีชาวไทย

23 ก.ค.

หัตถกรรมมีความสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาเป็นเวลาอันยาวนาน  ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน  เนื่องจากหัตถกรรมเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่  ความจำเป็นในการดำรงชีพในสังคมทุกระดับชั้น

งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่อยู่ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในท้องถิ่นชนบท  เป็นไปอย่างเรียบง่ายตามธรรมชาติ  เป็นสังคมการเกษตรกรรมอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านในแต่ละครอบครัวอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ระหว่างเครือญาติ  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  งานหัตถกรรมสร้างแบบง่ายๆ ด้วยวัสดุธรรมชาติ  ที่หาได้ในท้องถิ่น อาชีพหลักของชาวบ้านคือการเพาะปลูก  การประมง  การเลี้ยงสัตว์  ส่วนการค้าเน้นไปที่การเเลกเปลี่ยนกันระหว่างผลผลิตจากไร่นากับสิ่งของที่จำเป็น  เช่น  เสื้อผ้า  เกลือ เป็นต้น  หลังเสร็จสิ้นฤดูทำนา  ผู้หญิงมักจะทำงานฝีมือ  เช่นแกะสลัก เย็บผ้า  ทอผ้า  ส่วนผู้ชายจะทำเครื่องปั้นดินเผา  เครื่องจักสาน  เป็นต้น   งานหัตถกรรมของชนชั้นทางสังคม  ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับ  เครื่องใช้ในครัวเรือน  เครื่องมือทำมาหากิน  เครื่องประดับ  เครื่องใช้ประกอบพิธีกรรม

จึงกล่าวได้ว่าวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตมีความเกี่ยวข้องกับงานหัตถรรมตั้งแต่สมัยอดีต  โดยมีความผูกพันธ์ใกล้ชิดกับงานหัตถกรรมมาโดยตลอดซึ่งแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมการดำรงชีวิต  ของทุกชนชั้น

Advertisements